Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení. Více informací zde.

Rozhovor s Markusem Ederem - spoluorganizátor Krampus Kaplice a člen jedné ze skupin

Přinášíme vám rozhovor s Markusem Ederem - spoluorganizátorem Krampus Kaplice a členem skupiny Mühlviertler Schloss Teufeln. V rozhovoru se mimo jiné dozvíte, co si Markus myslí o ochranné známce Krampus, jestli jsou průvody v Rakousku zpoplatněny a mnoho dalších zajímavých informací.


| Datum: 6.12.2017 - 15:01 | Zhlédnuto: 1255x | Krampus Kaplice 2017
Rozhovor s Markusem Ederem - spoluorganizátor Krampus Kaplice a člen jedné ze skupin

Markusi, jsi spoluorganizátor Krampus Kaplice a od začátku stojíš za tímto výjimečným projektem, jak vlatně vznikla spolupráce s Kaplicí?

Markus, Du bist ein Mitorganisator von Krampus Kaplice und Du stehst vom Anfang bei  diesem außergewöhnlichen Projekt. Wie eigentlich kam es zur Zusammenarbeit mit Kaplice?

Celá věc začala v roce 2010 v hostinci ve Svatém Oswaldu. Nápad uskutečnit Krampus průvod v Kaplici se zrodil s několika přáteli a zdejší servírkou, která pochází z Kaplice (Radka Sperlingová). Radka se spojila s panem Stanislavem Trsem, který se stal od té doby mým dobrým přítelem, a za ním jsem jel tehdy do Kaplice na první schůzku. To byl začátek této skvělé show v Kaplici tak, jak ji známe dnes.

Angefangen hat das ganze im Jahr 2010 in einem Gasthaus in St. Oswald. Die Idde zu einem Krampuslauf in Kaplice wurde mit einigen Personen von Freunden und der Kellnerin, die aus Kaplice kommt (Radka Sperlingova), geboren. Radka stellte die Verbindung zu Herrn Stanislav Trs, der mitlerweile ein guter Freund von mir ist, her worauf ich nach Kaplice zu einem treffen gefahren bin. Dies war der Start für diese großartigen Show in Kaplice wie wir sie heute kennen.

Jak vypadají Krampus průvody u vás v Rakousku? Čím se liší od průvodu v Kaplici?

Wie sehen Krampusläufe in Österreich aus? Was ist Anders als  in der Kaplitzer Prozession?

Show v Kaplici je postavena  na základech z Rakouska. Cílem bylo vytvořit od začátku takovou show, která by přinášela zvyky Rakouska, Německa, Itálie a v budoucnosti možná i Švýcarska. Rozdíl mezi rakouským průvodem Krampus a Kaplicí je zdejší délka trati, perfektní organizace a mimořádná spolupráce všech zúčastněných organizací (P1 Production, KIC a Mühlviertler Schloss Teufeln).

Die Show in Kaplice ist an die von Österreich angelehnt. Die Idee dahinter war von Anfang an eine Show zu gestalten die den Brauchtum Österreichs, Deutschland, Italien und vielleicht in Zukunft auch Schweiz vermittelt. Der Unterschied zu einem Österreichischem Krampuslauf ist die Länge der Strecke, die perfekte Organisation und die außergewöhnliche gute Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen (P1 Production, KIC und Mühlviertler Schloss Teufeln).

Jak stará je tradice Krampusu? Má u vás v Rakousku velký význam?

Wie alt ist die Krampustradition? Ist es in Österreich eine Tradition von großer Bedeutung?

Krampus je starý pohanský zvyk, který byl původně široce rozšířen v Rakousku a poté byl inkvizicí zakázán.  Oblékat se jako ďábelská postava v této době bylo souzeno trestem smrti. Tento zimní zvyk však žil dále v některých těžko dostupných oblastech. Předchůdci dnešního Krampuse byli pod názvem „ďábla“, společníky a průvodci Svatého Mikuláše. Vycházeje z klášterních škol se vyvíjel tento průvod Svatého Mikuláše od poloviny 17. Století, doprovázen postavami nahánějícími hrůzu. Obdaroval a požehnal hodným dětem, zatímco ti neslušní byli potrestáni od „ďábla“.

Ale také tyto lidové zvyky byly často zakazovány církevními i světskými úřady, protože byly považovány za zastaralé a zdáli se být ve svém podněcování k trestům nemorální.

V minulosti bylI Krampusové  také součástí sociální kontroly. Kárali obyvatelstvo, trestali lakomé rolnické ženy a přísné zaměstnavatele. Často také dávali "ocas“ do okna vrchnosti. V době  osvícení byl viděn v těchto praktikách výraz zaostalosti a obcházení zákona a pořádku. Přesto se tyto zvyky však tajně držely dále, neustále se měnily, až nakonec zcela zanikly. Kolem roku 1900 se pozměňovaly lidové  zvyky a objevovaly se nové sociální a ekonomické touhy.

Krampus vyhání zlé duchy různými způsoby. Jejich karabáče (ocasy, biče, proutky) jsou symbolem plodnosti, vyráběných původně z březových větví a svázaných červenou stuhou. Bříza je symbolem znovu začínajícího  života (bříza začíná pučet ještě v zimních měsících) a červená stužka je symbolem krve. Prásknutí přineslo štěstí a plodnost tomu, kdo vydržel tento bolestný úder. Dnes Krampus často mívá koňský ocas namísto tohoto původního.

Der Krampusbrauch ist ein heidnischer Brauch, war ursprünglich in ganz Österreich verbreitet und wurde dann zur Zeit der Inquisition verboten, da es bei Todesstrafe niemandem erlaubt war, sich als teuflische Gestalt zu verkleiden. Jedoch wurde dieser Winterbrauch in manchen schwer zugänglichen Ortschaften weitergeführt. Die Vorläufer der heutigen Krampusse waren, unter den Namen "Teufel", die Begleiter des Nikolausspieles. Ausgehend von den Klosterschulen (Kinderbischofsfest) hatte sich seit Mitte des 17. Jahrhunderts der Einkehrbrauch entwickelt: Von Schreckgestalten begleitet prüft und beschenkt der Heilige Nikolaus die Kinder, während die Unartigen vom "Teufel" bestraft werde. Auch solche Volksbräuche wurden häufig von kirchlicher und weltlicher Obrigkeit verboten, denn man hielt sie für unzeitgemäß und sah in ihnen Anlass für Streitigkeiten und Unmoral. Früher waren nämlich die Krampusse auch ein Element der sozialen Kontrolle. Sie rügten die Sitten der Bevölkerung, bestraften geizige Bäuerinnen und zu strenge Dienstherren. Oft stellten sie auch der Obrigkeit "die Rute ins Fenster". Im Zeitalter der Aufklärung sah man in diesen Bräuchen einen Ausdruck der Rückständigkeit und eine Untergrabung von Sitte und Ordnung. Doch die Bräuche fanden weiter im Geheimen statt und wandelten sich stetig und verschwanden schließlich ganz. Um 1900 entdeckten und veränderten folkloristische, soziale und wirtschaftliche Bestrebungen die Bräuche wieder.

Der Krampus vertreibt die bösen Geister mit verschiedenen Utensilien. Die Krampusrute ist ein Fruchtbarkeitssymbol, die ursprünglich aus Birkenzweigen hergestellt war und mit einem roten Schnürband gebunden wurde. Die Birke als Symbol des wieder beginnenden Lebens (Birken tragen schon in den Wintermonaten Knospen) und das rote Band als Symbol des Blutes. Ein Streif mit der Rute brachte Glück und Fruchtbarkeit für denjenigen, der den schmerzhaften Schlag ertragen musste. Heute tritt der Krampus auch oft mit einem Rossschweif statt der Rute auf.

Co si myslíš o ochranné známce Krampus Kaplice, která je platná v České republice? Je z Tvého pohledu důležité udržet tuto tradici v Kaplici – tedy v příhraniční oblasti?

Was meinst Du über Krampus Schtuzmarke, die  in der Tschechischen Republik gültig ist? Ist es aus Deinen Sicht wichtig, diese Tradition im Grenzgebiet in Kaplice beizubehalten?

Do této show je vloženo spousta práce a peněz. Je pochopitelné, že společnost Krampus Kaplice je chráněna svou ochrannou známkou. Přehlídka v Kaplici je naprosto  jedinečná a věřím, že i v budoucnu by měla pokračovat, aby obyvatelům České republiky předávala dál tuto tradici, která je také součástí zvyků jižních Čech.

In der Show steckt viel Arbeit und Geld. Da ist es zu verstehen das Krampus Kaplice als Marke geschützt wird. Die Show in Kaplice ist einzigartig und sollte meines erachtens auch in Zukunft fortgeführt werden um den Einwohnern in Tschechien diese Tradition, welche auch in Teilen Südböhmens Brauchtum ist, zu vermitteln.

Akce Krampus Kaplice bude letos zpoplatněná. Platí se u vás v Rakousku? Kdo případně místní Krampus průvody financuje?

Der Krampuslauf  Kaplice wird in diesem Jahr durch Eintrittskarten berechnet. Wie funkzioniert es  in Österreich? Wer finanziert beziehungsweise lokale Krampus-Prozessionen in Österreich?

V Rakousku organizuje průvod Klub Krampus. Celá věc je financována sponzory a výtěžky z nápojů prodávaných na aftershow party. Opravdu jen zřídka jsou u nás takoví Krampusové, kteří dosahují velikosti Kaplice. Schladming je například srovnatelný s velikostí Krampusů v Kaplici a pokud vím, je zde také placený vstup, proto, aby bylo možné zafinancovat toto velké úsilí.

In Österreich veranstaltet ein Verein einen Krampuslauf. Finanziert wird das Ganze mit Sponsoren und den Einnahmen von verkauften Getränken die bei der Aftershow Party entstehen. Deshalb gibt es selten einen Krampuslauf der die Größe von Kaplice erreicht. Schladming ist mit der Größe der Show in Kaplice zu vergleichen. Soweit ich weis gibt es in Schladming auch einen Eintritt um den großen Aufwand zu finanzieren.

Těší se letošní Krampus skupiny, které jsi osobně vybíral, do České republiky?

Du hast persönlich diesjährige Krampus-Gruppen ausgewählt. Freuen sich diese Gruppen nach Tscheichen an?

Skupiny byly v letošním roce částečně vybrány klubem a částečně vylosovány. V letošním roce jsme měli 90 žadatelů, kteří se chtěli zúčastnit Krampus show v Kaplici. Vybrali jsme si možnost "vylosování", protože jsme chtěli dát šanci i jiným skupinám, které se zatím na výstavě nezúčastnily, objevit se v této jedinečné show.

Die Gruppen wurden heuer zum Teil vom Verein ausgewählt und zum Teil ausgelost. Wir hatten heuer 90 Bewerber die an der Krampusshow Kaplice teilnehmen wollten. Wir wählten die Option „Auslosen“ da wir anderen Gruppen, die an der Show noch nicht teilgenommen haben, auch eine Chance zur Teilnahme an dieser einzigartigen Show geben wollten.

Co si myslíš o vzájemné příhraniční spolupráci v kultuře? Chtěli byste vidět třeba náš tradiční masopust ve Tvém rodném městě v Rakousku?

Was denkst du über gegenseitige grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Kultur? Würdest Du gerne zum Beispiel unseren traditionellen tschechischen Fasching in Deinen Heimstadt in Österreich  zu sehen?

Vytvořili jsme přeshraniční spolupráci s projektem Krampus Kaplice a funguje to perfektně. A jestli bych v Rakousku rád viděl tradiční český karneval ...? Zatím jsem o tom nepřemýšlel, ale byl by to jistě zajímavý nápad. Rád bych se podíval na karnevalovou přehlídku ;-)

Eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit haben wir mit der Krampusshow Kaplice geschaffen und diese funktioniert perfekt. Ob ich einen tschechischen traditionellen Fasching in Österreich sehen würde... Hab darüber noch nicht nachgedacht, wäre aber eine interessante Idee. Ich würde mir den Faschingsumzug ansehen ;-)

Řekni nám něco o Tvé Krampus skupině Mühlviertler Schlossteufeln. Kolik vás je? Jak často se scházíte? Máte ve skupině i děti?

Könntest Du uns um Deiner Krampusgruppe Mühlviertler Schlossteufeln etwas erzählen?. Wie viel Teilnehmer habt ihr? Wie oft trefft ihr zusammen? Habt ihr auch Kinder in der Gruppe?

Mühlviertler Schloss Teufeln z okolí Freistadtu byli založeni v lednu roku 2015. Chtěli jsme dodržovat naše zvyky a tradice. Naše sdružení se skládá z 25 členů, z toho 6 dětí a 6 žen. Hlavní muži v Mühlviertler Schloss Teufel jsou Wolfgang Koval a Feyrer Christian. Znali jsme se už několik let a vytvořili jsme mnoho společných průvodů, což nás velmi baví. Mezitím jsme společně vyrostli do velké rodiny. Během roku také podnikáme spoustu věcí, kde není o zábavu nouze - grilování, rybolov atd.

Die Mühlviertler Schloss Teufeln aus dem Bezirk Freistadt wurden im Jänner 2015 gegründet. Wir wollen das Brauchtum pflegen. Unser Verein besteht aus 25 Mitgliedern, darunter 6 Kinder und 6 Frauen. Die Obmänner der Mühlviertler Schloss Teufel sind Wolfgang Koval und Feyrer Christian. Wir untereinander kennen uns schon seit einigen Jahren und sind schon viele Läufe miteinander gelaufen, dass uns viel Vergnügen bereitet. Mittlerweile sind wir zu einer großen Familie zusammengewachsen. Wir unternehmen auch unterm Jahr einiges miteinander, bei dem der Spaß nicht zu kurz kommt – Grillparty, Fischen, usw...

Na co kladete důraz ve skupině, opíráte se o určitou show?

Worauf legt ihr in Deiner Gruppe den Wert, stützt ihr sich auf einige Show?

Naším cílem je poskytnout divákům fascinující show a bavit je tím nejlepším způsobem. Někdy se nám to podaří více a někdy i méně ;-) My ovšem hlavně chceme předávat naše tradice publiku v tomto mystickém podání.

Unser Schwerpunkt besteht darin für die Zuschauer eine faszinierende Show abzuliefern und sie bestens zu unterhalten. Manchmal gelingt es mehr und manchmal weniger ;-) und wir wollen den Zusehern unsere Tradition auf mystischer Art und Weise vermitteln.Akce s článkem
Sdílet na Facebooku
Vytisknou článek
Doporučit známému
Podobné články